Våra Tjänster

Bygg- och installationsledning

För oss på CondoConsult är det bygg- installationsledaren som alltid finns till hands för att stötta och kommunicera med alla aktörer som är inblandade i byggproduktionen. det handlar om samordning, lösa oklarheter och bevaka kvalitetsfrågor. Vi är övertygade om att en aktiv bygg- installationsledare är en förutsättning för ett lyckat slutresultat.

Fukt- och byggteknik

Fukt- och byggteknik som verksamhetsområde innebär att hjälpa våra kunder att utreda redan befintliga skador i byggnader såväl som att förebygga framtida skador. En majoritet av skadorna i hus är förorsakade av fukt. Förutom de skador som fukt orsakar på byggnadskonstruktionen i sig, orsakar fukten även stora problem i form av ohälsa. Inför en om- eller tillbyggnad utför vi miljöinventeringar för att identifiera byggtekniska riskkonstruktioner och miljöfarliga ämnen.

Projektledning

Projektledaren inleder sitt arbete med att i samråd med kunden och brukaren ta fram strategin för att genomföra projektet. När det är klart är det projektledaren som håller i taktpinnen genom hela byggprocessen. Projektledaren organiserar och leder alla inblandade aktörer tills projektet är genomfört och slutrapporterat.

Projekteringsledning och upphandling

Vi på CondoConsult ser projekteringsprocessen som en styrd men kreativ process för att finna den bästa lösningen utifrån projektets programförutsättningar. det finns många krav och önskemål som skall tillgodoses, samordnas och slutligen mynna ut i beslutsunderlag, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling. Upphandlingar utförs i alla skeden i alla byggprojekt likaväl som i drift- och förvaltningsskedet för en byggnad. Vi på CondoConsult arbetar med såväl konsult- som entreprenadupphandlingar i dessa skeden och lägger stor vikt vid ett seriöst och affärsmässigt agerande. Eftersom vi är ett fristående och personalägt konsultföretag har vi inte några kopplingar till andra aktörer i branschen.

Utbildning

Tillsammans med etablerade utbildningsföretag tar vi fram utbildningar alternativt skräddarsyr utbildningar åt företag i bygg och fastighetsbranschen. Vi försöker göra våra föreläsningar så praktiska som möjligt och anpassa innehållet till åhörargruppen för att få största möjliga kunskapsutbyte. Vi har själva praktisk erfarenhet inom alla områden som vi utbildar inom vilket underlättar diskussion och uppskattas av åhörarna.