KMA-policy

CondoConsults KMA-policy gäller för alla medarbetare i företaget och visar vår ambitionsnivå inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra tjänster ska ge kundnytta som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt aktiva KMA-arbete ska leda till ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska uppfylla myndighetskrav samt våra kunders krav och förväntningar.

I våra uppdrag ska vi aktivt arbeta för:

 • att definiera uppdraget och organisationen, klarlägga ansvarsområden och samarbetsformer.
 • att genomföra våra uppdrag i enlighet med överenskommen kvalitet, tid och kostnad.
 • att kommunicera och rapportera regelbundet med kund.
 • att miljöfrågor belyses i våra uppdrag, att resurs- och energieffektivitet uppnås och att föroreningar förebyggs.
 • att material och metoder i våra uppdrag väljs med utgångspunkt från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
 • att arbetsmiljöfrågor beaktas genom hela byggprocessen så att god arbetsmiljö och hög säkerhet uppnås under byggproduktionen, brukandet och i förvaltningen av byggnaden.
 • att medarbetare får ta del av erfarenheter från andra uppdrag.

Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för:

 • att vårt företag är välskött och effektivt.
 • att våra tjänster är efterfrågade och till nytta för kunden.
 • att efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster, producerade på ett miljövänligt sätt hos våra leverantörer.
 • att bidra till energieffektivitet och att ändliga råvaror används med måtta.
 • att skapa god, säker och hälsosam arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • att trivsel och arbetsglädje genomsyrar vår arbetsplats.
 • att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning.
 • att årligen kompetensutveckla alla medarbetare.
 • att verifiera vårt KMA-arbete genom återkommande mätningar och revisioner.