KMA-policy

CondoConsults KMA-policy gäller för alla medarbetare i företaget och visar vår ambitionsnivå inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer verka för att skapa en efterfrågad produkt i ett långsiktigt hållbart samhälle med bibehållen hälsa för alla berörda. Vårt aktiva KMA-arbete ska leda till ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska uppfylla myndighetskrav samt våra kunders krav och förväntningar. Vi ska genom att ha inarbetade rutiner säkerställa och effektivisera vårt dagliga arbete så att vi uppnår våra mål och efterlever vår policy.

I våra uppdrag ska vi aktivt arbeta för:

 • att definiera uppdraget och organisationen, klarlägga ansvarsområden och samarbetsformer.
 • att genomföra våra uppdrag i enlighet med överenskommen kvalitet, tid och kostnad.
 • att kommunicera och rapportera regelbundet på ett sätt så att alla känner sig informerade.
 • att miljöfrågor belyses i våra uppdrag, att energieffektivitet uppnås och att föroreningar förebyggs.
 • att material och metoder i våra uppdrag väljs med utgångspunkt från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
 • att arbetsmiljöfrågor beaktas genom hela byggprocessen så att god arbetsmiljö och hög säkerhet uppnås under byggproduktionen, brukandet och i förvaltningen av byggnaden.
 • att låta medarbetare få ta del av erfarenheter från andra projekt.

Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för:

 • att vårt företag är välskött och effektivt.
 • att våra tjänster är efterfrågade och till nytta för kunden.
 • att efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster, producerade på ett miljövänligt sätt hos alla våra leverantörer.
 • att bidra till energieffektivitet och att ändliga råvaror används med måtta.
 • att skapa god, säker och hälsosam arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • att trivsel och arbetsglädje genomsyrar vår arbetsplats.
 • att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning.
 • att årligen kompetensutveckla alla anställda utefter individuella behov och önskemål.
 • att verifiera vårt KMA-arbete genom återkommande mätningar och revisioner.

CondoConsults KMA-policy, KMA-mål och KMA-handlingsplaner är gemensamt beslutade, ses över årligen och uppdateras vid behov.