Etik- och jämställdhetspolicy

CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy gäller för alla medarbetare i företaget. Den visar vårt gemensamma synsätt som fristående konsulter i etiska frågor kring jämställdhet och mångfald.

I vår yrkesutövning ska vi agera så:

 • att vi bara tar uppdrag som ligger i enlighet med gällande lagstiftning.
 • att vi arbetar i linje med FN:s Global Compacts tio principer för företagande
 • att vi på ett respektfullt sätt hanterar företagsinformation som vi får tillgång till i våra uppdrag.
 • att vi delger vår sakkunniga uppfattning inom vårt kompetensområde.
 • att vi i uppdrag tillhandahåller en för ändamålet anpassad tjänst samt känner ett långsiktigt ansvar för helhetsresultatet.
 • att vi respekterar varje människa såsom unik och med lika värde.

Internt i vårt företag ska vi aktivt arbeta för:

 • att vårt bolag följer lagar och förordningar.
 • att alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
 • att alla medarbetare får lika möjligheter till utbildning och utveckling.
 • att alla medarbetare får arbetsförhållanden som utgår från individens behov och förmåga.
 • att alla medarbetare har enhetliga anställningsvillkor och lönekriterier.
 • att alla medarbetare har möjlighet att kombinera arbetet med en aktiv och meningsfull fritid.
 • att en gåva från CondoConsult ska vara i linje med god affärssed och våra uppdragsgivares policy. En gåva skall inte uppfattas som otillbörlig.
 • att vi inte tar emot gåvor eller förmåner som kan påverka vår roll som fristående, oberoende och sakkunniga konsulter.
 • att årligen skänka pengar till hjälporganisationer med 90-konto.

CondoConsults etik- och jämställdhetspolicy är gemensamt beslutad av alla i företaget,
den ses över årligen och uppdateras vid behov.

Sara Tyberg, VD
2023-01-13