Kontrollmätningar

Lufttäthetsmätningar

Boverkets Byggregler (boverket.se) ställer krav på byggnadens specifika energianvändning och då är det viktigt att luftinfiltration genom otätheter i klimatskärmen begränsas. Luftinfiltration via otätheter i klimatskärmen kan även orsaka hygieniska följdproblem och kraven avseende detta finns även det i Boverkets Byggregler avsnitt 6 om ” Hygien, hälsa och miljö”. Vi utför lufttäthetsmätningar av klimatskärmen helt i enlighet med SS EN 138 29 vilket är en standard som redovisas hur lufttäthetsmätningen skall utföras vilka krav som ställs på provutrustningen och hur den skall vara kalibrerad samt hur resultatet skall redovisas. Vi har även kapacitet att utföra lufttäthetsmätningar av större objekt då vi har tillgång till flertalet så kallade Blower Door utrustningar.

RBK mätningar

Rådet för Bygg Kompetens har tillsammans med Sveriges byggindustrier tagit fram ett system för fuktmätning i nygjutna betongkonstruktioner. En RBK-mätning är en mätning av relativ fuktighet i betongkonstruktionen i samband med mättillfället och utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongkonstruktioner med trygghet kan beläggas med ett ytskikt. Om betongen inte torkat tillräckligt finns en avsevärd risk för att fuktrelaterade problem kommer uppstå med följd att brukare upplever inomhusmiljöproblem i lokalerna. Detta system finns även detaljredovisat i AMA hus 11.