Fukt- och byggteknik

Projekteringsskede

Vid programarbete och projektering kan vi hjälpa byggherren eller totalentreprenören med att upprätta en fuktsäkerhetsbeskrivning för projektet helt enligt fuktcentrums metod Bygga F (fuktcentrum.lth.se) och BBR´s rekommendationer. Från lång erfarenhet av skadeutredningar vet vi även att många fuktskador i hus har orsakats redan på ritbordet vilket likaså påvisats vid olika byggfelsstudier. Vi vet också att många av dessa skador kan förebyggas genom att sprida kunskap och erfarenhetsåterföring inom det fukttekniska området. Vi kan även hjälpa projektörerna att i ett tidigt skede utföra fuktdimensionering och fuktberäkningar i syfte utforma bra hållbara lösningar och undvika riskkonstruktioner.

Produktionsskede

Under produktionsfasen kan vi hjälpa till med upprätta en fuktsäkerhetsplan helt enligt fuktcentrums metod Bygga F (fuktcentrum.lth.se). Vi kan även bistå entreprenören som sakkunnig i fuktfrågorna under hela produktionen och följa upp att utförande genomförs enligt uppställda riktlinjer och krav t ex genom att utföra arbetsberedningar på plats med produktionspersonalen i fukt och lufttäthetsfrågor och medverka i samband med fuktronder. Vi kan även genomföra de tekniska mätningar som byggherren kräver t ex fuktmätningar enligt RBK systemet och lufttäthetsmätningar enligt SS EN 138 29 vilket med fördel även utförs ihop med termografering av klimatskalet.